Tjänster

Markberedning

-För säkrare etablering. Markberedning ger ett bra snytbaggeskydd, ökar vattentillgången för plantan, minskar ogräskonkurrensen och gör det lättare att hitta plantorna då man skall skydda den mot snytbagge och vilt. Läs mer på “skogforsk om markberedning”

Plantering

– Är vår affärsidé. Vi åtar oss att föryngra ditt hygge. Vi har tillgång till alla trädslag som kan vara av intresse. Vi lämnar garanti på våra planteringar.

Hägn

– För att skydda hybridasp , tall eller ädellövsplanteringar kan det finnas behov av att hägna. Vi sätter upp stängsel enligt Skogsstyrelsens normer.

Skydd mot snytbagge

Behandling i samband med plantering och efterbehandling i fält är exempel på tjänster vi utför.

Viltreppellenter

För att skydda toppskotten mot betning utför vi även behandling i fält.